Training: Samen Scholing voor een Integraal KindCentum

Wat is een Integraal KindCentrum (IKC)?

Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar ze komen om te spelen, te leren, te ontmoeten en te ontwikkelen. Waarin alle activiteiten op het gebied van opvang, onderwijs en ontwikkeling voor kinderen in samenhang en verbinding met elkaar worden aangeboden. Een plaats waar medewerkers denken en handelen vanuit een zelfde pedagogische visie. De ontwikkeling van het kind staat centraal en alles wordt daarom heen georganiseerd. Alle kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen. Aan een IKC ligt de gedachte ten grondslag dat verschillende partners en organisaties in gezamenlijkheid meer kunnen bieden dan ieder afzonderlijk. Dat ze elkaar nodig hebben om een sterke pedagogische omgeving te creëren. Daarom wordt een integraal Kind¬Centrum ook als één organisatie aangestuurd en vormen alle medewerkers samen één multidisciplinair team.

Geen IKC is gelijk!

Hoe een IKC er uit ziet hangt af van de lokale situatie in de buurt, vragen van ouders en kinderen en … de visie van de samenwerkende partijen op wat er nodig is om samen een sterke pedagogische voorziening te creëren. De ontwikkeling van een Integraal KindCentrum vraagt visie, maar ook lef van alle betrokkenen. Als je in een IKC werkt moet je durven loslaten. Loslaten van je eigen vaste routines en werkwijzen. Samen durven dromen en vooral werken aan een inclusieve pedagogisch-educatieve omgeving waarin opvang, onderwijs en zorg in samenhang worden aangeboden. Dat vraagt een flexibele houding van medewerkers, ontwerpend en onderzoekend vermogen en een grote dosis lef!

Interdisciplinair werken is samen en complementair werken

In geïntegreerde pedagogische voorzieningen is het interdisciplinair kunnen en willen werken een noodzaak. Ten eerste om de leefwerelden waarin kinderen opgroeien te verbinden (gezinnen, school, kinderopvang, buitenschoolse opvang, straat en buurt). En ten tweede om complexe vraagstukken rond opvoeden, ontwikkelen en onderwijzen niet geïsoleerd maar integraal aan te pakken. Het team moet in gezamenlijkheid samen besluiten kunnen nemen, diagnoses stellen, analyses maken, perspectief ontwikkelen en plannen uitwerken, praktisch uitvoeren en de processen en de resultaten volgen. Dit betekent niet dat iedereen hetzelfde doet. Integendeel! Juist de diversiteit aan deskun¬digheden is essentieel.
Er is een juiste mix van functies nodig waarin medewerkers elkaar aanvullen: het begin¬sel van complementariteit. Maar een ieder werkt wel vanuit gezamenlijkheid (gedeelde waarden en visie) aan hetzelfde perspectief en dezelfde doelen. Dat impliceert dat medewerkers uit onderwijs, opvang en zorg niet alleen zelfbewuste professionals moeten zijn, een sterke beroepsidentiteit moeten hebben en goed zijn in hun vak; maar zij moeten tevens over vaardigheden beschikken om in gezamenlijkheid perspectief te ontwikkelen, samen met ouders doelen te stellen, aanpakken uit te werken en samen met ouders te evalueren. Dat zijn generieke vaardigheden waarover elke medewerker in een geïntegreerde pedagogische omgeving moet beschikken.

Multidisciplinaire teams

In een IKC werken pedagogisch medewerkers, leerkrachten en medewerkers jeugdzorg of jeugdhulp samen, ieder vanuit haar of zijn eigen deskundigheid aan een gezamenlijk Resultaat. Er vindt afstemming plaats, bijvoorbeeld over werkprocessen en regels, er is informatie-uitwisseling en –overdracht over kinderen en ouders, maar ook over gevolg¬de werkwijzen en methodes; er zijn gezamenlijke feesten en vieringen. Er is dus afstem¬mingsoverleg, overdracht van kinderen en informatieoverdracht. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie aan een sterke pedagogische omgeving voor alle kinderen met inbreng vanuit ieders deskundigheid.

Integraal werken kan je leren

PACT wil stimuleren dat zowel initiële opleidingen als nascholing meer ingericht worden op een inclusieve praktijk voor jonge kinderen, met inbreng van pedagogische, educa¬tieve en zorg-kennis.
PACT biedt deze “Samen Scholing voor een Integraal KindCentrum” aan om pedagogisch medewerkers, leerkrachten en medewerkers jeugdzorg en jeugdhulp de kans te geven om samen te scholen en te werken aan een integrale praktijk voor jonge kinderen in de eigen werksituatie. Samen durven dromen van en werken aan een nieuwe pedago¬gische omgeving waarin opvang, onderwijs en zorg in samenhang wordt aangeboden staat centraal in deze Samen Scholing.

Samen scholen doe je samen!

Deelnemers komen daarom in deze Samen Scholing van PACT nooit alleen, maar altijd met trio’s van onderwijs, opvang en zorgprofessionals. PACT wil met de drie type zorg¬professionals Samen Scholen. De samenstelling kan per IKC een andere combinatie zijn. Uitgangspunt is altijd medewerkers vanuit de voorschool, kinderopvang en BSO, onder¬wijs en zorg. De deelnemers moeten een functie, taak of rol hebben in de ontwikkeling van een IKC. Dit kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld betrokken zijn bij de start van een IKC als lid van een werkgroep IKC ontwikkeling, al werkzaam zijn in een IKC of nieuwsgierig zijn naar wat je samen meer kan betekenen voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. De Samen Scholing is vooral bedoeld voor duo’s en trio’s in de beginfase van samenwerking: het gezamenlijk formeren en oriënteren op het samen ontwerpen van een rijke speel leeromgeving voor Alle kinderen.

Samen Scholing is afgestemd en verbindt

De inhoud van de Samen Scholing wordt aangepast aan de fase waarin het IKC (de IKC’s die deelnemen) zich bevindt. Het programma wordt op maat gemaakt samen met de directies van de betrokken organisaties tijdens de startbijeenkomst.

PACT Meter als thermometer voor: hoe ver zijn we?

De PACT Meter is een soort ‘thermometer’ die een beeld geeft van ‘hoe ver zijn we als team met het opbouwen van een sterke pedagogische omgeving’ en ‘met welke onderwerpen willen wij aan de slag ’? De PACT Meter kan wanneer er sprake is van een gedeelde praktijk door de directies en deelnemers worden ingevuld.

Wie doen er mee aan de Samen Scholing?

• Pedagogisch medewerkers kinderdagopvang, BSO en peuterspeelzaal
• Leerkrachten basisonderwijs
• IB-ers/ zorgprofessionals

Samen Scholing omvat

• Startbijeenkomst voor Directie of MT lid van de organisaties die medewerkers laten meedoen aan deze training (1,5 uur)
• Vier bijeenkomsten van 3 uur met inhoud en opzet van het programma
• Borging van voortgang en resultaten en terugkoppeling trainer naar de deelnemende organisaties.

Programma medewerkers

Het programma bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur en “praktijk onderzoek” in de eigen werksituatie. Deelnemers ontvangen een certificaat.

Werkvormen

Didactische werkvormen: bijeenkomsten, kijken bij een collega, casuïstiek bespreken, filmfragmenten bekijken, collegiale consultatie, bestuderen van literatuur, inhoudelijke zaken uitproberen en uitzoeken in de eigen werksituatie (“ praktijkonderzoek”)

Inhoudelijke rode draden

1. Het programma is sterk geïnspireerd op het gedachtengoed van PACT. Zie hiervoor de publicatie van Pact “ De pedagogische professional van de Toekomst” en “ samen voor alle kinderen”.
2. De eigen “onderzoeksvraag” van de deelnemer waarmee zij gedurende de training aan de slag gaan in de eigen werksituatie.

Kosten van de scholing:

Per deelnemer € 225,00 euro

De optimale groepsgrootte is 16 personen.

Meer weten? Bekijk de Flyer hier

Geen (integraal) Kindcentrum is gelijk. Onze ervaring is dat deze Samen Scholing altijd op maat ontwikkelt moet worden. Wij hebben hier inmiddels ruime (landelijke) ervaring mee.  Wilt u meer weten neem dan rechtsreeks contact op met Clarine de Leve