Boeken en Publicaties

Casestudy implementatie zelfevaluatie door houders kinderopvang

BKK volgde vijf kinderopvangorganisaties bij de inzet van meetinstrumenten voor kwaliteit – wat leren wij van hun praktijken?

BKK hecht waarde aan zelfevaluatie, omdat het een goede manier is om aan kwaliteit te werken. De zorg voor kwaliteit hoeft niet te stoppen met het voldoen aan de eisen van de verplichte inspecties. Sterker nog: kinderopvangorganisaties hebben met de nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en toezicht, die zich onder meer richten op verlichten van de regeldruk en verhogen van de mogelijkheden tot eigen keuzes, meer kansen als het gaat om profilering en transparant maken van hun pedagogische kwaliteit. Je zou kunnen stellen: je aan de wettelijke kaders houden betekent dat je voldoende kwaliteit levert, maar het bieden van verdieping of extra’s is beter. Lees de PDF: Rapport casestudy 2017 DEF
 

Combifunctionaris IKC Brede School

Door het volgen van het keuzedeel ‘Combifunctionaris IKC – Brede school’ word je als student voorbereid op het werken in een integraal kindcentrum of een brede school. Binnen een integraal kindcentrum of brede school zijn verschillende organisaties bezig met één gezamenlijk programma voor onderwijs, opvang, vrije tijd en zorg.
Als pedagogisch werker in een IKC volg je een kleinere groep kinderen met extra aandacht en treedt op als hun belangenbehartiger, je benoemt wat je waarneemt en legt verbindingen met overige professionals binnen het IKC, vanuit een brede kijk op de doorgaande ontwikkeling van een kind. Klik hier voor de publicatie.

Dit werkt! Bouwstenen voor effectieve onderwijstijdverlenging.1010

Dit boek, geschreven door Maria Jongsma en Jimke Nicolai beschrijft de achtergrond, werkwijze en inhoud van het project Verlengde Schooldag van het Openbaar
Onderwijs in Groningen dat in 2013 werd afgesloten. Doel van het project was basisschoolleerlingen op een verfrissende en levende manier extra kansen te bieden op het verbeteren van hun taal- en rekenvaardigheden. Daartoe werd een groot aantal beroepenthema’s ontwikkeld. Het project werd een succes, inhoudelijk, organisatorisch en qua opbrengsten. Dit handboek bevat het werkmateriaal en praktijkervaringen met het project. Bestemd voor (samenwerkingsverbanden van) scholen en kinderopvangorganisaties die aan de slag willen met extra taal- en rekenactiviteiten buiten de reguliere lestijd. In het boek worden de 18 beroepenthema’s uitgewerkt. In kleur gedrukt. 240 bladzijden. De werkboeken voor de leerlingen zijn los verkrijgbaar via de webshop.

Wat is goed voor kinderen, onderzoek naar voorwaarden voor educatieve voorzieningen voor sociaal emotionele ontwikkeling 2014

In de drie Noordelijke provincies van Nederland worden steeds minder kinderen geboren. Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangen en basisscholen hebben in de provincie Groningen en Drenthe te maken met een afname van aantal kinderen. In reactie op de krimp besluiten schoolbesturen soms kleine basisscholen te sluiten of om ze te laten fuseren. Lees verder…

Wij maken werk van kindcentra. Portretten van pioniersWij maken werk van kindcentra. Portretten van pioniers

Vol trots presenteren we u in dit magazine zes dubbelportretten van vernieuwers in de wereld van basisonderwijs en kinderopvang. Het zijn pioniers die werk maken van kindcentra. Doeners die elkaar vonden in de gemeenschappelijke wens om een goede integrale voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar neer te zetten. Het project Andere Tijden in onderwijs en opvang heeft hun verhalen opgetekend omdat het krachtige voorbeelden zijn van een nieuwe visie op leren en ontwikkelen van kinderen, maar ook van kansen zien en pakken om die visie daadwerkelijk te realiseren. Lees verder…

Samenvatting kindtevredenheid

In het voorjaar van 2011 heeft Vyvoj bij 8 kinderopvangorganisaties onderzoek uitgevoerd naar de kindtevredenheid over de buitenschoolse opvang. Samen met de deelnemende organisaties is een pakkende vragenlijst opgesteld die leesbaar en begrijpelijk is voor kinderen van 8 jaar en ouder. Enkele organisaties hebben de vragenlijst met extra begeleiding bij de kinderen vanaf 6 jaar afgenomen.  Lees verder…

Panelonderzoek 2015 Vyvoj: Ouders over kwaliteit en GGD

In opdracht van BBMP heeft Vyvoj een panelonderzoek uitgezet onder ouders die gebruik maken van kinderopvang. Onder meer door BOinK, Werkende ouders, Pelosa en een aantal kinderopvangorganisaties is een link verspreid, om ouders uit te nodigen om aan het onderzoek deel te nemen. Wilt u weten wat de resultaten zijn. Lees verder…

Slim personeelsbeleid in het kindcentrum voor 0-12 jarigenSlim personeelsbeleid in het kindcentrum voor 0-12 jarigen

Deze publicatie is bedoeld voor mensen die werken aan de realisatie van een kindcentrum: voor al diegenen die het concept kindcentrum op hun eigen wijze inhoud willen geven binnen de grenzen van de huidige wet- en regelgeving. Dit Praktisch Advies is een handreiking bij het zetten van stappen in de richting van het kindcentrum: de stip op de horizon. Lees verder…

Panelonderzoek 2014: Wat willen ouders nu echt- Onderzoek naar flexibiliteit

In reactie op de krimp in de kinderopvang worden door kinderopvangaanbieders allerlei nieuwe opvangarrangementen aangeboden. Grotere flexibiliteit wordt geboden. Dat leidt nog niet tot een toename van het gebruik van kinderopvang. In juli 2014 is op verzoek van BBMP, vakblad voor management in de kinderopvang door Vyvoj een onderzoek uitgezet onder gebruikers van Kinderopvang over de vraag of de nieuwe arrangementen in de kinderopvang voldoen aan wat ouders écht willen.  Lees verder…

Panelonderzoek: samenwerking BSO en basisschool 2011

In mei 2011 heeft onderzoeks- en adviesbureau Vyvoj in samenwerking met BBMP een panelonderzoek uitgevoerd betreffende de mening van ouders over de samenwerking tussen school en buitenschoolse opvang. Hiertoe is een panel van ouders die gebruik maken van buitenschoolse opvang benaderd. Dit panel kan beschouwd worden als een representatieve steekproef van Nederlandse ouders met kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan. Vyvoj heeft dit panel ontwikkeld door aan de respondenten van tevredenheidonderzoeken te vragen of ze deel willen nemen aan dit panel. Er zitten ouders in van verschillende organisaties verspreid over heel Nederland.  Lees verder…