2009-2013 Verlengde schooldag Groningen

Het openbaar onderwijs in Groningen (O2G2) is in 2009 in samenwerking met SKSG Kinderopvang en de gemeente Groningen gestart met een 4-jarig project Verlengde Schooldag. Maria Jongsma van Vyvoj heeft de projectleiding uitgevoerd.

Waarom verlengde schooldag

Vanuit het Vensterschool concept wordt in Groningen al jaren gewerkt aan betrekken van kansenkinderen bij de naschoolse activiteiten. Hierin wordt samengewerkt door vele partijen: onderwijs, kinderopvang, gemeente, welzijn, sport, cultuur met als doel om deze kinderen de kans te bieden om hun talenten te ontwikkelen. Het blijkt dat bij een vrijblijvend aanbod vooral de kinderen die weinig deelnemen aan buitenschoolse activiteiten ook hier niet deelnemen aanbod voor vensterschool/naschoolse activiteiten. De geboden kansen voor ontwikkeling van talenten worden niet benut. De resultaten van  het SCP onderzoek naar deelname aan sport en cultuur zijn hier van toepassing. Kinderen die het meeste een extra stimulans nodig hebben hangen na schooltijd op straat rond.

Effecten voor kinderen en voortzetting na de projectperiode

Tijdens de projectperiode is door Maria Jongsma ook al gewerkt aan de voortzetting na de projectperiode:

  • Organisatie van een slotconferentie om geïnteresseerde van buiten Groningen met de ontwikkelde programma’s te laten kennismaken.
  • Onderzoek naar de effecten van de VSD door Oberon i.s.m. Vyvoj: “ Samenwerking kinderopvang en onderwijs binnen de verlengde schooldag in Groningen”.
  • Uitgave van een handboek voor begeleiders en werkboeken voor de kinderen: Dit Werkt. Bouwstenen voor effectieve onderwijstijdverlenging
  • Na afloop van de landelijke projectsubsidie wordt de verlengde schooldag op 3 scholen voortgezet, namelijk op het Karrepad, de Pendinghe en de Vlint.

Doelgroep

Het project is gericht op de totale groep van leerlingen uit de bovenbouw van de betrokken basisscholen (de groepen 6, 7 en 8) omdat het grootste deel van de leerlingen van de drie basisscholen D en E leerlingen zijn.

Activiteiten: ontwikkeling curricula; extra lessen; extra begeleiding; andere dagindeling voor PO

De concrete activiteiten op de drie betrokken basisscholen is het geven van extra lessen aan alle leerlingen van  het primair onderwijs van de groepen 6, 7 en 8; het intensief begeleiden van kinderen bij het starten op het VO; het afstemmen van de reguliere curricula taal en rekenen op het nieuw  te ontwikkelen aanbod en het afstemmen van de curricula op het aanbod naschoolse activiteiten. In het schooljaar 2009-2010 is gestart met de uitwerking van de curricula en het maken van de samenwerkingsafspraken met VO en NSA; Vanaf maart 2010 zijn extra lessen aangeboden. In de drie daaropvolgende schooljaren van 2010 tot 2013 hebben de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van het PO op 4 dagen per week 1 uur extra les in taal en rekenen in de vorm van beroepenprojecten. De extra lessen zijn uitgevoerd door pedagogisch medewerkers van SKSG Groningen, zij waren vanaf 10.00 uur aanwezig als onderwijsassistent en voerden tussen de middag de extra activiteiten uit. Zo zijn de optimale omstandigheden gecreëerd voor optimale samenwerking en zijn goede resultaten bereikt bij de leerlingen.

Looptijd

september 2009 tot september 2013