2007-2009 Samen naar de kinderopvang: toegerust voor de toekomst

Dit is een vervolgproject geweest op het project risicokinderen in de reguliere kinderopvang. Het betrof een project van de Stichting Speelwerkgroep. Vyvoj voerde de projectleiding uit. Het project heeft beoogd een nieuwe vorm van samenwerking en afstemming tot stand te brengen tussen de sector kinderopvang en de Regionale Expertise Centra voor cluster 3 scholen. Het REC Noord Oost Nederland voerde dit experiment samen met Speelwerk uit. De Regionale Expertise Centra zijn tot op heden gericht op de ondersteuning van het basisonderwijs en incidenteel peuterspeelzalen. Deze samenwerking was uniek en stelde de verbetering van de startpositie van jonge kinderen met extra zorgvragen in het basisonderwijs als doel. Door de expertise van begeleiding van kinderen met extra zorgvragen van de REC in te zetten in de kinderopvang kan een geïntegreerde opvang tot stand komen. Daarnaast kan worden gedacht aan combinaties met paramedische ondersteuning, waardoor de opvang gecombineerd wordt met speltherapie, logopedie en fysiotherapie.

Het project richtte zich niet alleen op de ontwikkeling van praktische mogelijkheden van samenwerking en uitwisseling van expertise en medewerkers, het ambieerde ook een gezamenlijke inspanning in de opleidings- en bijscholingssfeer. Het resultaat is vastgelegd in een e-learning module Samen naar de kinderopvang.

Betrokken organisaties

Een aantal kinderopvangondernemers (Stichting Speelwerkgroep Meppel, Ibox Utrecht, Yunio Doetinchem, SKSG Groningen, Kobergroep Breda, RolyKids Rotterdam en Philadelphia Support) heeft samen een projectsubsidie aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken. De betrokken organisaties hebben met dit project de toegankelijkheid en de kwaliteit van de kinderopvang van “risicokinderen” willen bevorderen.

Looptijd

Het project heeft gelopen van 1 oktober 2007 tot en met 31 maart 2009.