2006-2008 Opvang-onderwijs Groningen

Opdrachtgever: Gemeente Groningen/Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs

Inhoud van de opdracht

In april 2006 is Vyvoj ingeschakeld door de gemeente Groningen om te adviseren bij de beleidsontwikkeling voor de tussen de middagopvang in verband met de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen met ingang van 1 augustus 2006. Door middel van een stadsbreed verkennend onderzoek is inzicht verkregen in de scenario’s en afwegingen om uitvoering te geven aan de nieuwe wetgeving waarbij rekening wordt gehouden met de uitgangssituatie per school/wijk. Vervolgens is hieruit een voorstel opgesteld voor een invoeringstraject en implementatie.

Vyvoj heeft vervolgens voor de WMOO in de periode vanaf januari 2007 een tweetal opdrachten uitgevoerd: het uitwerken van het TMO beleid en de invoering in de WMOO, en het uitwerken en het implementeren van het beleid op het gebied van BSO in het kader van de verplichting van de schoolbesturen om per 1 augustus 2007 te zorgen voor de opvang van kinderen van 7.30 tot 18.30 uur.

Resultaat

De scholen zijn in staat om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. TMO. De behoefte aan VSO en NSO is gepeild en hierop is beleid vastgesteld zodat maatregelen genomen zijn waarmee alle scholen kunnen voldoen aan de wettelijke eisen. Er zijn overeenkomsten gesloten met kinderopvangaanbieders. Tussen SKSG en WMOO zijn afspraken gemaakt voor verregaande strategische samenwerking. In dit kader zijn pilots ontwikkeld in een aantal wijken. Er zijn werkbezoeken georganiseerd naar scholen met een continurooster; scholen die werken volgens het bioritme van de kinderen en scholen die samen met kinderopvang een integrale samenwerking hebben gerealiseerd.

Looptijd

Dit project loopt vanaf 1 mei 2006 tot 2008.