2006-2007 Invoering van motie Aartsen-Bos

Aanleiding

In het kader van de voorbereiding van de invoering van de motie Van Aartsen Bos in 2007 heeft Vyvoj in heel Nederland behoefte onderzoeken uitgevoerd onder ouders van basisschoolleerlingen. Deze motie betreft de verplichting voor basisscholen om een dagarrangement aan te bieden van 7.30 tot 19.00 uur.

Voor een aantal gemeenten en schoolbesturen in de provincie Groningen en Drenthe en voor het schoolbestuur in de gemeente Driebergen-Doorn heeft Vyvoj ook het invoeringstraject begeleid.

Werkwijze

Na het uitvoeren van het behoefte onderzoek zijn de resultaten besproken met het management van de scholen. En vervolgens zijn de mogelijkheden voor de samenwerking met kinderopvang op een rij gezet. Dat kon per gemeente verschillen. Vervolgens zijn programma’s van eisen voor de kinderopvangorganisaties ontwikkeld; gesprekken tussen opvang en onderwijs gevoerd en is ondersteuning verleend bij het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten. Bij dit gehele traject is gecommuniceerd met oudercommissies- overheid- directies en zijn afspraken gemaakt.

Resultaat

In alle gevallen heeft de inzet van Vyvoj geleid tot het tijdig afsluiten van overeenkomsten tussen kinderopvang en onderwijs, gebaseerd op de wensen van ouders. Hierbij is ook in de plattelandsgebieden een sluitend aanbod aan opvang gerealiseerd; ook in de kleine kernen.

Looptijd

Schooljaar 2006-2007.