2015 Experiment verhogen mobiliteit medewerkers SPGE

Experiment verhogen mobiliteit medewerkers SPGE

De Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond heeft Vyvoj ingeschakeld om de projectleiding van dit FCB project  te verzorgen. De belangrijkste doelen waren: “In de gemeente Eemsmond samenwerking realiseren/continueren tussen de peuterspeelzalen en het onderwijs, zodanig dat de mobiliteit van de medewerkers verhoogd wordt”.

Deze samenwerking is gerealiseerd in  Zandeweer en in Uithuizermeeden.  Leidsters en leerkrachten hebben meer zicht gekregen op elkaars werk en aanpak. Het project heeft voor de leidsters inzicht in de SLO doelen  opgeleverd en  voor het onderwijs de manier waarop die aansluiten bij peuterspeelzaalwerk, maar ook het grote verschil in invalshoek en taalgebruik.

  • In een reader zijn de SLO doelen en het pedagogisch beleid samen ondergebracht, met de mogelijkheid deze te integreren. De reader is ook elders te gebruiken.
  • Competenties van de medewerkers zijn getoetst met een competentiescan. Hierbij is aangesloten bij de door PACT uitgewerkte profielen van de T-shaped professional. De medewerkers zijn getraind door coaching en het oefenen met de elevatorpitch.
  • In Uithuizermeeden hebben leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij elkaar gekeken aan de hand van concrete punten.  De  leerkrachten uit de onderbouw hebben meer inzicht in de werkwijze en waarde van de voorschoolse aanpak gekregen. In een gezamenlijke workshop zijn concrete, haalbare actiepunten benoemd, met een agenda om ze uit te voeren.
  • In Zandeweer is een programma voor een combigroep van peuters en kleuters ontwikkeld en  PM-er en leerkracht zijn in staat dit gezamenlijk uit te voeren.

De rol van Vyvoj in dit project was tweeledig: Maria Jongsma als projectleider zorgde voor het planmatig uitwerken van de verschillende stappen en de begeleiding van de voortgang in de samenwerking. Clarine de Leve was als pedagoog betrokken bij de competentiescans en de coaching van de medewerkers. Zwany Kamerman, de coördinator van de speelzalen, had door deze begeleiding de gelegenheid te focussen op het samenstellen van de reader en het meenemen van de leidsters in dit proces.

BESCHRIJVING VAN DE  SAMENWERKING  in Zandeweer

In Zandeweer wordt samengewerkt met een peutergroep van 10 kinderen en een kleutergroep van 17 kinderen. Bij de inloop blijven alle ouders even om samen met hun kind te lezen of te spelen. Na de inloop wordt een gezamenlijke kring gehouden, waarbij leidster en leerkracht een bijdrage aan de kring leveren. Na de kring gaan de kleuters naar het speellokaal. De peuters hebben het lokaal 60 minuten voor zichzelf. Daarna komen de kleuters terug en gaan de kinderen eten en drinken. Om kwart over 10 gaan de peuters naar het speellokaal, waar ze tot het einde van de ochtend blijven. Ruimte, aantallen kinderen en bereidheid werkvormen samen op te pakken zijn van doorslaggevend belang om de samenwerking meer inhoud te geven.

BESCHRIJVING VAN DE SAMENWERKING in Uithuizermeeden

In het jaar voorafgaand aan de workshop is er veelvuldig contact geweest tussen de schooldirecties en de coördinator van de speelzalen. In juni is er een eerste overleg geweest tussen de medewerkers. Daar is afgesproken kennismakingsbezoeken aan elkaar te gaan brengen. Er is een tijdpad opgesteld, en er is een evaluatieformulier gemaakt. Leidsters en leerkrachten bezochten elkaar met een specifieke vraag, en gaven in de evaluatie tips en tops. Hierdoor werd er gericht gekeken, en kwam er een goed inhoudelijk gesprek op gang. Ook is er meer zicht ontstaan bij de scholen op het werk dat op de peuterspeelzalen wordt verricht. De voorbereiding verliep goed, mede dankzij de inzet van de ib-er van de school. Tijdens de workshop in november zijn concrete afspraken gemaakt over samenwerking.

“Maria is een professionele projectleider en met kennis van zaken. Ze gaat voortvarend te werken het is heel plezierig om met haar samen te werken” 

Ellen Somsen, FCB.

“Ik heb de samenwerking als heel prettig en werkzaam ervaren. Ik hoefde zelf het project niet te trekken, maar kon inhoudelijk aan de slag”.

Zwany Kamerman, coördinator SPGE