2016 Leergang samenwerken in de voorschool in Emmen

In 2016 is door Maria Jongsma een leergang verzorgd voor de directeuren van de pilot scholen en als vervolg daarop zijn voor de medewerkers in de voorscholen twee werkbijeenkomsten uitgevoerd door Maria Jongsma en Clarine de Leve

Aanleiding

In de gemeente Emmen is door samenwerking van de gemeente, de schoolbesturen, de stichting peuterwerk en de samenwerkende kinderopvangorganisaties een convenant getekend om samen te werken aan het realiseren van voorscholen bij alle scholen in de gemeente Emmen. Dat betekent dat er in de loop van enkele jaren opmeer dan 60 locaties een voorschool gerealiseerd wordt. En dat vraagt om samen optrekken bij de ontwikkeling van inhoud en werkafspraken. In het najaar van 2015 zijn op de eerste 5 scholen de pilots gestart. In de voorbereiding vroeg dat veel praktische zaken: inrichten van lokaal, verbouwen, geschikt maken van buitenruimtes. Toen dat één keer op orde was kwam vanuit de directeuren van de PO scholen de vraag naar een leergang om meer informatie te verkrijgen over de kinderopvangbranche, de ontwikkeling van het jonge kind om daadwerkelijk de dagelijkse leiding te kunnen geven aan medewerkers in de kinderopvang.

Werkwijze

In 4 bijeenkomsten zijn schooldirecteuren en teamleiders kinderopvang samen aan de slag gegaan om elkaar en elkaars werk te leren kennen; samen vorm te geven aan de inhoud van de voorschool en de samenwerking op de locatie. Daarbij is gewerkt volgens de principes van het ontwerpend leren.
Vervolgens zijn twee werkbijeenkomsten georganiseerd voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers waarin de nadruk gelegd is op samen werken en uitdiepen van de thema’s die per school van belang zijn.

Resultaat

De directeuren hebben kennis van de wettelijke kaders van onderwijs en kinderopvang; en hebben zicht op wat een Integraal Kind Centrum kan zijn, dat hier verschillende varianten in mogelijk zijn; en de bijdrage en rol van de eigen en de andere disciplines aan het realiseren van een rijke speel leeromgeving in de voorschool.
De deelnemende directeuren en medewerkers hebben samen gewerkt aan het oplossen van een daadwerkelijk ervaren vraagstuk. De volgende onderwerpen zijn onder meer aan bod geweest: pedagogiek van het jonge kind, kind volgsystemen, huisvesting, medezeggenschap en personeelsbeleid hebben ook een boven schoolse, bestuurlijke component.
Naar aanleiding van de leergang zijn voorstellen voor beleid op bestuurlijk niveau rond deze onderwerpen ontwikkeld- mede op basis van de input van de deelnemers aan de pilot.

Meer weten? Stuur een mail naar m.jongsma@vyvoj.nl

Looptijd

De leergang voor directeuren heeft plaatsgevonden in 2016, als vervolg daarop zijn in 2017 de werkbijeenkomsten voor de medewerkers uitgevoerd.