Clarine de Leve

9768d9d170Clarine de Leve is pedagoge en in 1982 aan de Rijksuniversiteit Utrecht afgestudeerd. Daarna heeft ze verschillende postdoctorale opleidingen gevolgd die op haar werkveld lagen o.a. supervisie methodiek en psychologen en pedagogen in de zwakzinnigenzorg. In 1990 is zij opgenomen in het beroepsbekwaamheidsregister van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen, Onderwijskundigen en Andragogen (N.V.O.). Na afronding van haar studie is zij werkzaam geweest als pedagoge en later in leidinggevende en adviserende functies. Zij houdt actief haar vakkennis bij. Zo heeft ze de 3 – daagse Masterclass Netwerkorganisaties & Management gevolgd bij TIAS school voor Business and Society Tilburg april 2015. Clarine is lid van het landelijk pedagogenplatform kindercentra.

Een impressie:

 • Pedagoge bij een audiologisch centrum;
 • Ouderbegeleidster op een cluster 2 school;
 • Projectleider bij twee onderwijs innovaties op twee verschillende cluster 2 scholen;
 • Docente en coördinator op een MBO beroepsopleiding;
 • Adviseur van een provinciale ondersteuningsorganisatie voor de kinderopvang;
 • Projectleider bij een landelijke zorgaanbieder m.b.t. interne en externe samenwerkingsprojecten op het gebied van afstemmen van wonen, onderwijs en zorg voor mensen met visuele, verstandelijke en soms ook auditieve beperkingen;
 • Regiomanager afdeling dagbesteding en wonen bij een grote landelijke zorgaanbieder.

Veel van de projecten waarbij Clarine betrokken is leveren een nieuwe manier van werken in de kinderopvang en onderwijs op en vaak een e-learningmodule als middel om de resultaten binnen de organisatie te borgen. Clarine houdt zich op landelijk niveau bezig met bevorderen van pedagogische kwaliteit van voorzieningen, het speels en betrokken leren van kinderen en het samenwerken van medewerkers binnen een Integraal Kind Centrum. ( T Shaped professional)

Hierna volgt een selectie van werkzaamheden:

 • Samen met de partners van Dialogo ontwikkelen van een trainingsaanbod dat meerwaarde voor kinderen crieert door ouders en beroepsopvoeders met elkaar te verbinden. Zie voor meer informatie de website Dialogo.nl (januari 2016 e.v.)
 • In opdracht van O.B.S De Vlindervalei en Ska kinderopvang te Amersfoort uitvoeren van werkbijeenkomsten voor het team “ Bouwsteen voor een IKC “. Deze werkbijeenkomsten zijn gebaseerd op het gedachtengoed van PACT en de inhoud van de training Samen scholing in een IKC (mei 2017 e.v.).
 • In opdracht van Stichting peuterwerk Gieten uitvoeren van twee studiedagen/ werksessies gericht op samenwerking op het gebied van signalering van extra zorg, pedagogische en educative vragen, afstemming van activiteiten, doorgaande lijn en partnerschap met ouders voor medewerkers Voorscholen en Primair Basisonderwijs uit 3 pilots in Emmen (maart 2017 – e.v).
 • In opdracht van uitgeverij Educatief meelezen en meedenken over het Keuzedeel Combifunctionaris IKC/ Brede school (april/ mei 2017).
 • Ondersteuning IKC ontwikkeling bij Stichting Op Kop met werkbijeenkomsten voor de teams op de scholen: School B(reed) en de Beatrixschool en partners. (september 2017 e.v)
 • Samen Scholing in een IKC in Kindcentrum Olingertil te Appingedam (februari 2017 – mei 2017).
 • In opdracht van Stichting Peuterwerk ontwikkelen en uitvoeren van een studiedag over Speels Leren, Lerend Spelen, Spelend Leren en aansluitende trainingsbijeenkomsten over dit onderwerp voor 170 peuterspeelzaalleidsters in verschillende trainingsgroepen. De trainingen zijn uitgevoerd samen met andere trainers. (looptijd juni 2016 t/m juli 2017). Zie voor meer informatie over Speels leren speelsleren.nl.
 • Uivoering van twee lezingen tijdens het ochtend programma van de studiedag voor peuterspeelzaalmedewerkers van Spelenderwijs Utrecht op 3 november 2019
 • “Van lekker spelen leer je het allermeest!” Een ouderavond voor gastouders en vraagouders in de week van de opvoeding op 5 oktober 2016 voor Kid@home
 • In het kader van de uitvoering van het regionaal sector plan Rotterdam Rijnmond verzorgen van scholing aan pedagogisch medewerkers. Binnen deze regeling zijn studiedagen voor KindeRdam georganiseerd over “ Hoe leren kinderen” op 16 maart 2016 en op 27 januari 2017 voor 480 personen. Voor Komkids en Uniek verzorgde Clarine trainingen van vier bijeenkomsten over “ Met vakmanschap werken in een IKC in Rotterdam Rijnmond en de training Samen Verschillend over diversiteit in de kinderopvang. Hieraan hebben ruim 80 pedagogisch medewerkers in verschillende trainingsgroepen deelgenomen. (september 2015 – maart 2017).
 • In opdracht van PACT, PACT is een initiatief van het Kinderopvangfonds, ontwikkelen van een meerdaagse training Samen Scholing in een IKC voor pedagogische professionals werkzaam in een Intergraal KindCentrum. Het verzorgen van een Train de Trainers voor Samen Scholing in een IKC. (januari 2016 – juni 2017). Zie voor meer informatie over PACT pedagogischpact.nl
 • Evaluatie en bijstellen van de PACT Meter. Dit is zelfevaluatie instrument voor school, kinderopvang en jeugdzorg die samen willen werken aan een sterke pedagogische omgeving voor jonge kinderen i.o. van Pact een initiatief van het Kinderopvangfonds (februari 2016 – mei 2016 );
 • Ontwikkeling en uitvoering van de training “ Met vakmanschap werken in een IKC” in opdracht van Directie overleg Kinderwerk Drenthe. Kinderwerk Drenthe is een samenwerking tussen kinderopvangorganisaties, basisonderwijs en ROC’s. (Januari 2015 – maart 2016 );
 • Het verzorgen van coaching aan peuterleidsters op het gebied van Speelsleren voor Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond ( augustus 2015 – januari 2016
 • Publicatie: het verzorgen van recensies van boeken over pedagogische onderwerpen voor het vakblad voor de kinderopvang BBMP (september 2015 e.v )
 • Lid van de inhoudelijke werkgroep van twee proeftuinen van de SKSG samen met B.S Koorenspoor en de Kleine Wereld. In deze proeftuinen gaan kinderen in de leeftijd van 3 plus een dagje samen naar school. De groep wordt begeleid door een pedagogisch medewerkster, een leidster peuterspeelzaal en een leerkracht onderbouw. We creëren gezamenlijk een sterke pedagogische omgeving (januari 2015 september 2015.);
 • Lid van de bouwgroep Pedagogisch PACT jonge kinderen een initiatief van het kinderopvangfonds (2014);
 • Publicatie: De Pedagogische professional van de toekomst. 21 ste Century skills Professionals 0 – 6 jarigen samen met Jeannette Doornenbal;
 • Ontwikkeling van de training Talent Dichtbij samen met Elly Singer e.a. Dit is een training voor pedagogisch medewerkers, gastouders en stafmedewerkers waarin de professionals handvaten en vaardigheden worden aangereikt om het speels betrokken leren van kinderen te vergroten(2014);
 • Ondersteuning van de gemeente Haarlem bij de selectie van een kindvolgsysteem (2014);
 • Rubriek in Blad Kinderopvang en Kiddo voor gastouders over pedagogische onderwerpen (2013 – 2014);
 • Lid van de Praktijkgroep “ Speels en betrokken leren”, een initiatief van Elly Singer e.a. (2013 e.v.);
 • Uitvoering van de “ Branche erkende opleiding pedagogische component voor bemiddelingsmedewerkers gastouderopvang”  (mei 2012 e.v.);
 • Uitvoering van bijscholing over diverse pedagogische onderwerpen voor  gastouders en bemiddelingsmedewerkers (januari 2012 e.v.);
 • Onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van de opvang bij meerdere locaties van een kinderopvang organisatie (januari 2013);
 • Onderzoek naar het effect van de Verlengde School Dag in Groningen voor kinderen en medewerkers (april 2013 – september 2013);
 • Ontwikkeling van Samen Verschillend  een online leer module (maart 2013 – juni 2013);
 • Meedenken over onderdelen van het Pedagogisch kader voor gastouders (2014);
 • Meedenken over onderdelen van het Pedagogisch kader Samen Verschillend (2012);
 • Ontwikkeling van de Coach Competent een digitaal begeleidingsinstrument (mei 2012 – december 2012);
 • Projectleider Kwalificatie-eis fases 2 (FCB-OAK) (juni 2011 – januari 2016)
 • Lid van het Landelijk Pedagogenplatform sinds 2009 en o.a. betrokken bij de organisatie van de twee  Landelijke congressen (januari 2011 en 2013);
 • Projectleider Corporate e-learning; ontwikkelen en implementeren van een blended leerarrangement “interactievaardigheden” (2010 – 2011);
 • Projectleider voor KINDwijzer voor diverse projecten, waaronder het door ontwikkelen van de KINDwijzeracademie en het ontwikkelen van de babymodule (2008 – 2012);
 • Projectleider de Natuur BSO (2008 – 2009);
 • Projectleider voor het project “ Digitale Academie Kinderopvang” ( 2008 – 2009);
 • Projectleider voor het project “VVE in de Kinderopvang”( 2007 – 2009);
 • Projectleider voor het project “Samen naar de kinderopvang “ ( 2007 – 2009);
 • Organiseren van De Noordelijke Dagen voor de kinderopvang (2005 – 2012)
 • Projectleider voor het project “Risicokinderen binnen de reguliere kinderopvang (2005 – 2007);
 • Projectleider voor het project “Kinderen met plezier in beweging!” (2006 – 2008);
 • Projectleider van provinciaal samenwerkingsproject Zorg en Onderwijs Drenthe (in vier  verschillende gemeenten) Dit is een samenwerkingsproject tussen een zorgaanbieder en drie scholen uit cluster 3 en een reguliere basisschool (2006- 2008);
 • Organiseren van het kennisevenement Ruimte voor kinderen (2006);
 • Projectleider van het project Zorg en Onderwijs te Meppel (cluster 3 school) (2004-2005);
 • Projectleider voor een programma van eisen voor geïntegreerde nieuwbouw Zorg en Onderwijs in Assen (cluster 3 school) (2004);

 

 


Contact Vyvoj opleiden

Klik hier voor de contact pagina of gebruik onderstaande contact gegevens.

Telefoon nummer:          Mailadres:             Gegevens Clarine de Leve:
06-22700492                   info@vyvoj.nl        clarine@e-school.nl

Heeft u technische vragen over de online leeromgeving.

Vragen over de techniek en inlogcodes worden behandeld door de helpdesk via E-mail: helpdesk@e-schoolkinderopvang.nl