Klachtenprocedure

Indien u niet tevreden bent over een geleverde product of dienst bij Vyvoj kunt u een schriftelijke klacht indienen.

 1. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend met een duidelijke omschrijving van de klacht.
 2. Vyvoj behandelt deze klacht binnen maximaal 4 weken na ontvangst hiervan. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.
 3. U ontvangt binnen maximaal 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de door u ingediende klacht.
 4. In eerste instantie zal door Vyvoj getracht worden een oplossing te zoeken buiten dit reglement om.
 5. Indien er geen geschikte oplossing gevonden kan worden voor de klacht, dan wordt de klacht verder afgehandeld door de klachtencommissie.
 6. Tijdens de afwikkeling van de klacht bestaat de mogelijkheid om gehoord te worden. Er wordt door de klachtencommissie hoor en wederhoor toegepast.
 7. De klachtencommissie bestaat uit drie leden:

één lid benoemd door de indiener van de klacht;
één lid benoemd door Vyvoj;
één (onafhankelijk) lid benoemd door zowel de indiener van de klacht als Vyvoj.

 1. De behandeling van de klacht gebeurt door een persoon die niet bij de gedraging en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest;
 2. Vyvoj stelt de klant schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventuele genomen maatregelen.
 3. De schriftelijke uitspraak van de klachtencommissie geschiedt binnen uiterlijk 4 weken.
 4. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend.

Per mail kunt u uw klacht richten aan info@vyvoj.nl