Voor medewerkers:  Samen scholing in een integraal kindcentrum

Wat is een Integraal KindCentrum (IKC)?

Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar ze komen om te spelen, te leren, te ontmoeten en te ontwikkelen. Waarin alle activiteiten op het gebied van opvang, onderwijs en ontwikkeling voor kinderen in samenhang en verbinding met elkaar worden aangeboden. Een plaats waar medewerkers denken en handelen vanuit een zelfde pedagogische visie. De ontwikkeling van het kind staat centraal en alles wordt daarom heen georganiseerd. Alle kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen. Aan een IKC ligt de gedachte ten grondslag dat verschillende partners en organisaties in gezamenlijkheid meer kunnen bieden dan ieder afzonderlijk. Dat ze elkaar nodig hebben om een sterke pedagogische omgeving te creëren. Daarom wordt een integraal KindCentrum ook als één organisatie aangestuurd en vormen alle medewerkers samen één multidisciplinair team.

Geen IKC is gelijk!

 Hoe een IKC er uit ziet hangt af van de lokale situatie in de buurt, vragen van ouders en kinderen en … de visie van de samenwerkende partijen op wat er nodig is om samen een sterke pedagogische voorziening te creëren. De ontwikkeling van een Integraal KindCentrum vraagt visie, maar ook lef van alle betrokkenen. Als je in een IKC werkt moet je durven loslaten. Loslaten van je eigen vaste routines en werkwijzen. Samen durven dromen van en vooral werken aan een inclusieve pedagogisch-educatieve omgeving waarin opvang, onderwijs en zorg in samenhang worden aangeboden. Dat vraagt een flexibele houding van medewerkers, ontwerpend en onderzoekend vermogen en een grote dosis lef!

Interdisciplinair werken is samen en complementair werken

In geïntegreerde pedagogische voorzieningen is het interdisciplinair kunnen en willen werken een noodzaak. Ten eerste om de leefwerelden waarin kinderen opgroeien te verbinden (gezinnen, school, kinderopvang, buitenschoolse opvang, straat en buurt). En ten tweede om complexe vraagstukken rond opvoeden, ontwikkelen en onderwijzen niet geïsoleerd maar integraal aan te pakken. Het team moet in gezamenlijkheid samen besluiten kunnen nemen, diagnoses stellen, analyses maken, perspectief ontwikkelen en plannen uitwerken, praktisch uitvoeren en de processen en de resultaten volgen. Dit betekent niet dat iedereen hetzelfde doet. Integendeel! Juist de diversiteit aan deskundigheden is essentieel.

Er is een juiste mix van functies nodig waarin medewerkers elkaar aanvullen: het beginsel van complementariteit. Maar een ieder werkt wel vanuit gezamenlijkheid (gedeelde waarden en visie) aan hetzelfde perspectief en dezelfde doelen. Dat impliceert dat medewerkers uit onderwijs, opvang en zorg niet alleen zelfbewuste professionals moeten zijn, een sterke beroepsidentiteit moeten hebben en goed zijn in hun vak; maar zij moeten tevens over vaardigheden beschikken om in gezamenlijkheid perspectief te ontwikkelen, samen met ouders doelen te stellen, aanpakken uit te werken en samen met ouders te evalueren. Dat zijn generieke vaardigheden waarover elke medewerker in een geïntegreerde pedagogische omgeving moet beschikken.

Multidisciplinaire teams

In een IKC werken pedagogisch medewerkers, leerkrachten en medewerkers jeugdzorg of jeugdhulp samen, ieder vanuit haar of zijn eigen deskundigheid aan een gezamenlijk Resultaat. Er vindt afstemming plaats, bijvoorbeeld over werkprocessen en regels, er is informatie-uitwisseling en –overdracht over kinderen en ouders, maar ook over gevolgde werkwijzen en methodes; er zijn gezamenlijke feesten en vieringen. Er is dus afstemmingsoverleg, overdracht van kinderen en informatieoverdracht. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie aan een sterke pedagogische omgeving voor alle kinderen met inbreng vanuit ieders deskundigheid.

Integraal werken kan je leren en doe je niet alleen.

Deelnemers komen daarom in deze training nooit alleen, maar altijd met duo’s van onderwijs en opvang. De samenstelling kan per IKC een andere combinatie zijn. Uitgangspunt is altijd medewerkers vanuit de voorschool, kinderopvang en BSO en  onderwijs. De deelnemers moeten een functie, taak of rol hebben in de ontwikkeling van een IKC. Dit kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld betrokken zijn bij de start van een IKC als lid van een werkgroep IKC ontwikkeling, al werkzaam zijn in een IKC of nieuwsgierig zijn naar wat je samen meer kan betekenen voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. De training is  vooral bedoeld voor duo’s in de beginfase van samenwerking: het samen formeren en oriënteren op het samen ontwerpen van een rijke speel leeromgeving voor Alle kinderen.

Training is afgestemd en verbindt

De inhoud van de training wordt aangepast aan de fase waarin het IKC (de IKC’s die deelnemen) zich bevindt. Het programma wordt op maat gemaakt samen met de directies van de betrokken organisaties tijdens de startbijeenkomst.

PACT Meter als thermometer voor: hoe ver zijn we?

De PACT Meter is een soort ‘thermometer’ die een beeld geeft van ‘hoe ver zijn we als team met het opbouwen van een sterke pedagogische omgeving’ en ‘met welke onderwerpen willen wij aan de slag ’? De PACT Meter kan wanneer er sprake is van een gedeelde praktijk door de directies en deelnemers worden ingevuld. 

Wie doen er mee aan de training?

  • Pedagogisch medewerkers kinderdagopvang, BSO en peuterspeelzaal
  • Leerkrachten basisonderwijs 

De training kan ook alleen aan pedagogisch medewerkers en peuterspeelzaalleidsters worden gegeven. Dit ter voorbereiding van het werken in een IKC. De training richt zich dan op empowerment en vakmanschap van de medewerkers als training in de vaardigheden van de pedagogische professional van de Toekomst . (Zie ook Pact publicatie De pedagogische professional van de Toekomst www.pedagogischpact.nl)

Programma overzicht training

Startbijeenkomst voor  Directie of MT lid  van de organisaties die medewerkers laten meedoen aan deze training ( 1 ½  uur)

Inhoud en opzet van het programma, borging van voortgang en resultaten en  terugkoppeling trainer naar de kinderopvangorganisaties.

Programma medewerkers

Het programma bestaat uit  4 bijeenkomsten  3 uur en “praktijk onderzoek”  in de eigen werksituatie. Deelnemers ontvangen een  certificaat.

Werkvormen

Didactische werkvormen: bijeenkomsten, kijken bij een collega, casuïstiek bespreken, filmfragmenten bekijken, collegiale consultatie, bestuderen van literatuur, inhoudelijke zaken uitproberen en uitzoeken in de eigen werksituatie (“ praktijkonderzoek”).

Inhoudelijke rode draden

  1. Het programma is sterk geïnspireerd op het gedachtengoed van PACT. Zie hiervoor de publicatie van Pact “ De pedagogische professional van de Toekomst” en “ samen voor alle kinderen”.
  2. De eigen “onderzoeksvraag” van de deelnemer waar zij tussen de vier bijeenkomsten mee aan de slag gaat in de eigen werksituatie.

Kosten van de scholing

De kosten zijn afhankelijk van de omvang van de groep. Wij bekijken graag samen met u de verschillende opties.

Meer weten? Neem met mij contact op. U kunt contact opnemen met Clarine de Leve per mail of per telefoon.

Vyvoj Opleiden heeft als visie en ambitie

  • Leren doe je met humor en is leuk!
  • Leren doe je met je hoofd, hart en handen!
  • Leren doe je altijd en overal een leven lang!
  • Leren doe je zelf en samen met anderen!