2018 Ontwikkelen pilots Kansrijke start en gezondheidsvaardigheden in Hoogeveen

Gezondheidsvaardigheden

In de gemeente Hoogeveen is het aanleren van gezondheidsvaardigheden als speerpunt benoemd in ‘Op uw gezondheid! Nota volksgezondheid Hoogeveen 2015-2019’. Gezondheidsvaardigheden betreft het geheel van vaardigheden of competenties van mensen om in verschillende situaties informatie over ziekte, gezondheid, zelfzorg en zorgvoorzieningen te kunnen zoeken, begrijpen en gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen. De functionele vaardigheden 1 (lezen en schrijven, rekenen, informatie verwerken) worden opgepakt vanuit het actieplan Hoogeveen telt mee met taal. De interactieve en psychologische vaardigheden 2 (abstract denken, reflecteren, heldere communicatie, zelfvertrouwen, motivatie) en het kritisch vermogen 3 (het vermogen om eigen regie te voeren, zelfmanagement, medicijngebruik, adviezen in eigen bestaan in te passen) moeten nog vorm krijgen. Hiertoe wil de gemeente Hoogeveen een pilot inrichten voor de versterking gezondheidsvaardigheden gericht op inwoners met een lage sociaal economische status.

Maria Jongsma van Vyvoj is aangetrokken als projectleider- gestart is met inventariseren van vragen bij betrokken professionals, en de struikelblokken om de doelgroep te bereiken. In de verschillende wijken worden gesprekken gevoerd met bewoners om te achterhalen wat de daadwerkelijke vraagstukken zijn waar ze zelf aan willen werken. Op grond van de uitkomsten daarvan zullen pilot ontwikkeld worden voor het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden. 

Goede start

Daarnaast wordt in Hoogeveen al een aantal jaren succesvol gewerkt met het programma Goede Start. Voor het verder uitbouwen van dit programma wordt gewerkt aan vier pijlers: gezond gewicht , rookvrij opvoeden, werken aan armoede en versterken van gezondheidsvaardigheden. Voor de eerste drie pijlers zijn er ‘best practices’ van ervaringen elders in Nederland.

Goede start is de route naar gezonde zwangerschap, lage perinatale sterfte en gezonde kinderen. Het doel van Goede Start is dat de volgende generatie een goede start krijgt. Dit doet Goede Start door middel van de 3 volgende doelen:

  1. Samen: het versterken van de zelfredzaamheid, sociale verbondenheid en participatie van gezinnen en jongeren tot 19 jaar.
  2. Steun op maat voor het gezin.
  3. Er vol voor gaan: toevoeging van bewezen effectieve elementen die invloed hebben op gezondheidsachterstanden en verschillen in integrale aanpak.

Landelijk is dit een van de twee programma’s die in het kader van kansrijke start worden uitgerold.

Door middel van Centering Pregnancy en Centering Parenting ( Samen Zwanger resp. Samen Ouders) wordt gewerkt aan het Samen doel van Goede Start.  TNO  heeft in evaluatieonderzoek van de centeringprogramma’s aangetoond dat deze programma’s effect hebben. Door de begeleiding tijdens de zwangerschap in groepen uit te voeren i.p.v. individueel is er veel meer contacttijd tussen de verloskundige en de zwangere. Bovendien kunnen de zwangeren tijdens de bijeenkomsten ervaringen met elkaar delen. Deelnemers kunnen dan van elkaar leren en wellicht herkenning voelen. En ervaren dat ze er niet alleen voor staan.                                                                     

Ervaringen zijn tot nu toe heel positief, maar het vermoeden bestaat dat de deelname van zwangeren met lage SES achterblijft. Dat geldt voor zowel Samen Zwanger als Samen Ouders. Goede Start wil graag zicht krijgen op de tevredenheid van de deelnemers aan Samen Zwanger, hun motieven om deel te nemen en op de motieven van de zwangeren die niet deelnemen om te kiezen voor individuele begeleiding van de zwangerschap. Maria Jongsma van Vyvoj heeft samen met een ervaringsdeskundige onderzoek gedaan onder de doelgroep en gaat nu samen met de betrokken professionals aan de slag om de deelname van de zwangeren met lage SES te bevorderen. Meer weten?  Neem contact met mij op:

Contact Vyvoj

Klik hier voor de contact pagina of gebruik onderstaande contact gegevens.

Telefoon nummer:          Mailadres:             Gegevens Maria Jongsma:
06-51173336                    info@vyvoj.nl        m.jongsma@vyvoj.nl