Module: Baby’s in de kinderopvang

 Onze online module “Baby’s in de kinderopvang” voldoet aan de scholingseisen Wet IKK

Download de printbare versie door hier te klikken.

E-learning door Vyvoj Opleiden  

Basisaanbod: E-learning module inclusief certificaat
€ 75,- per deelnemer

 • Theorie (4 uur)
 • 6 praktijkopdrachten (14 uur)
 • Bibliotheek (4 uur)
 • Kennistoets (½ uur)
 • Herkansing toets is mogelijk (½ uur)
 • Bij voldoende resultaat van de kennistoets ontvang je het certificaat

Wat ga je leren in de basis opleiding?

De ontwikkeling van baby’s: Je leert welke ontwikkelingsgebieden er zijn. Hoe jij de ontwikkeling van een baby kunt stimuleren. Hoe je de vier pedagogische doelen afstemt op de behoefte van iedere individuele baby.

Communicatie met baby’s: Je leert wat belangrijk is bij het contact met baby’s. Welke zes interactievaardigheden er zijn. Waarom deze vaardigheden belangrijk zijn in het contact maken met baby’s en hoe je deze interactievaardigheden kunt toe passen.

Dag- en groepsindeling: Je leert wat de kenmerken van een goede en duidelijke dagindeling voor baby’s zijn. Wat de kenmerken van een goede en duidelijke groepsindeling voor baby’s zijn. Om de eigen dag- en groepsindeling te evalueren en verbeteren. De belangrijkste principes van samenwerken in een team kennen en hanteren.

Spelactiviteiten met baby’s: Je leert welke activiteiten geschikt zijn voor baby’s en pedagogisch medewerkers, baby’s onderling, baby’s en andere (oudere) kinderen.. Hoe je activiteiten en andere kinderen kan begeleiden. Dat je met verschillende soorten spel verschillende ontwikkelingsgebieden kunt stimuleren. Dat alledaagse momenten (bijv. verschonen) met de baby kunnen uitnodigen tot spel / activiteit.

Leefomgeving van baby’s: Je leert welke kenmerken er zijn voor de inrichting van een goede groepsruimte voor baby’s. Om de eigen groepsruimte en speelomgeving van baby’s te evalueren en verbeteren. Welke materialen geschikt zijn voor de ontwikkeling van baby’s. Op welke manier geschikte materialen kunnen worden gebruikt in interactie met baby’s.

Samenwerken met ouders: Wat de aspecten zijn die als handvat dienen voor het opbouwen van een relatie met ouders. Het belang van goed afstemmen met de ouders om zo de baby beter te begrijpen.

Praktijkopdrachten

Er zijn zes praktijkopdrachten die je zelfstandig  maakt en waarvan je de resultaten samen met jouw collega’s bespreekt.

 • De praktijkopdrachten gaan over:
 • De ontwikkeling van baby’s
 • Communicatie met baby’s
 • Groepsorganisatie
 • Spel en activiteiten met baby’s
 • Leefomgeving
 • Samenwerking met ouders

Plus aanbod niet verplicht wel aanvullend en verdiepend

Doelgroep

 • De training is gericht op pedagogisch medewerkers KDV die werken met baby’s in de baby- of verticale 0-4 jaar groep en meer verdieping zoeken in het werken met baby’s. De medewerkers hebben de online module “ Baby’s in de kinderopvang” afgerond en de kennistoets met goed gevolg afgerond.

Themabijeenkomsten per onderwerp te volgen:

 • De motorische ontwikkeling, wel stimuleren maar niet forceren
 • Taal; taalontwikkeling, de taal van het huilen, babygebaren en rijmpjes en versjes
 • Samen met ouders werken aan het welbevinden van baby’s
 • Spelen en spelontwikkeling

Andere onderwerpen zijn ook mogelijk. De training wordt samen met u op maat samengesteld. Vraag naar onze mogelijkheden.

Trainingswijze

Afhankelijk van de leervraag van de organisatie worden er een of meer verdiepingsbijeenkomsten aangeboden. Op deze bijeenkomst wisselen  theorie, intervisie, kijken naar filmbeelden en het delen van tips en ervaringen elkaar af. Er wordt gebruik gemaakt van afwisselende en activerende werkvormen die er op gericht zijn de ideeën vanuit de training op effectieve wijze te integreren in het werken met de baby’s in de dagelijkse beroepspraktijk. Tussen de trainingen door werken de deelnemers aan observaties, het maken van eigen filmbeelden en  aan kleine opdrachten om bepaalde werkwijzen en inzichten te toetsen en te ervaren in de praktijk. Ook is er aandacht voor het borgen van de  gedeelde visie die we samen ontwikkeld hebben.

Tijdsduur
Minimaal 1 dagdeel van ongeveer 3 uur.

Bewijs van deelname
Aan het eind van de training ontvangt de pedagogisch medewerker een bewijs van deelname.

Kosten
De prijs bij een in-company traject:

 • 1 dagdeel € 80,- per deelnemer
 • 2 dagdelen € 155,- per deelnemer
 • 3 dagdelen € 230,- per deelnemer
 • 4 dagdelen € 306,- per deelnemer
 • 5 dagdelen € 383,- per deelnemer

Bovengenoemde bedragen zijn  inclusief materiaalkosten en exclusief reiskosten en de aanschafkosten €75,- per deelnemer voor de online basismodule “ Baby’s in de kinderopvang” van Vyvoj Opleiden goedgekeurd erkend Wet IKK.

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15 (prijs bij minder dan 10 en meer dan 15 deelnemers in overleg).

Bespreking van de verschillende ( keuze) onderwerpen

1. De motorische ontwikkeling, wel stimuleren maar niet forceren

In deze bijeenkomst behandelen we theorie van EmmiPikler en van Hanneke Poot waarin we met name focussen op het belang van een natuurlijke motorische ontwikkeling en het doorlopen van alle fasen zoals rollen, kruipen en zitten. Als professioneels in de kinderopvang kunnen wij hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Doelen:

De pedagogisch medewerker:

 • Heeft kennis van de theorie rondom bewegen vanuit de theorie van EmmiPikler en Hanneke Poot
 • Weet het verschil tussen stimuleren en forceren en kan daarnaar handelen
 • Heeft visie op het gebruik van de wipstoel, kinderstoel, Maxi-Cosi en de kleine box
 • Kan de juiste voorwaarden scheppen zodat baby’s zich optimaal motorisch kunnen ontwikkelen

2. Taal; taalontwikkeling, de taal van het huilen, babygebaren en rijmpjes en versjes

In deze bijeenkomst staat taal in de breedste zin centraal. Er is aandacht voor de taalontwikkeling en het belang van een rijk taalaanbod.  Het aanbieden van rijmpjes en versjes. Daarnaast verdiepen we on in de taal van het huilen (AlethaSolter) en leer je over werken met babygebaren.

Doelen:

De pedagogisch medewerker

 • Heeft de kennis van de taalontwikkeling opgefrist
 • Kan beargumenteren waarom een rijk taalaanbod juist voor de baby van groot belang is en kan hier naar handelen
 • Weet waarom rijmpjes versjes belangrijk zijn voor de (taal)ontwikkeling van de baby
 • Weet dat er meerdere redenen zijn waarom baby’s huilen en kan inspelen op de verschillende behoeftes van de baby
 • Beseft dat patronen in het leven rond het omgaan met frustratie en pijn in de babytijd aangeleerd worden en dat hier keuzes in gemaakt kunnen worden.
 • Weet waarom babygebaren worden gebruikt en kent een aantal basis gebaren

3. Samen met ouders werken aan het welbevinden van baby’s

In deze bijeenkomst staat het afstemmen met ouders centraal. Een vertrouwensband moet je opbouwen en ouders ondersteunen kan pas als het vertrouwen er is. Eerlijk communiceren zonder oordeel is de basis.

Doelen:

De pedagogisch medewerker:

 • Weet waarom het belangrijk is om niet oordelend en belerend te communiceren naar ouders toe. Oefent met communiceren zonder oordeel
 • Weet waarom afstemming tussen ouders en pedagogisch medewerkers belangrijk is voor het welbevinden van het kind.
 • Weet dat het belangrijk is om de kaders van de opvang en de pedagogische visie van de organisatie af te stemmen met ouders .
 • Kan een plannetje maken met ouders om samen naar een gemeenschappelijk doel toe te werken
 • Weet dat eerlijk en transparant zijn voorwaardelijk zijn voor een goede samenwerking.
 • Is zich bewust van haar eigen mensbeeld en de invloed hiervan op haar handelen

4. Spelen en spelontwikkeling

Spel is de motor van de ontwikkeling van kinderen. Het creëren van de juiste voorwaarden om kinderen met optimale betrokkenheid te laten spelen staat in deze bijeenkomst centraal.

Doelen:

De pedagogisch medewerker:

 • Kent de globale spelontwikkeling van het kind van 0-2 jaar
 • Weet waarom spelbetrokkenheid belangrijk is en hoe zij de spelbetrokkenheid kan vergroten
 • Leert aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling en kan door te verbreden en te verdiepen het spelen te stimuleren
 • Weet hoe belangrijk uitdagende frisse materialen zijn
 • Weet dat jongens en meisjes anders spelen
 • Oefent met werken vanuit drie posities; nabij- en beschikbaar zijn/ meespelen/ leidinggeven

Een greep uit de overige mogelijkheden:

 • Het begeleiden van de deelnemers bij de uitvoering van de praktijkopdrachten uit de e-learning module en van de opdrachten vanuit de thema bijeenkomsten, feedback geven op de gemaakte opdrachten;
 • Coaching van de leidinggevende en/of pedagogisch coach op de implementatie van Werken aan de kwaliteit van de baby opvang en op het begeleiden van de deelnemers bij het werken aan de opdrachten.
 • Bekijk de PDF: Aanbod open inschrijving

We kunnen dit aanbod ook aanbieden via E-coaching/telefonisch coaching.

We bieden deze training in samenwerking met Clarine de Leve www.vyvojopleiden.nl Christine ten Kate www.christinetenkate.nl 

Wat verandert er in 2018 in de CAO Kinderopvang?

Per 1 januari 2018 verandert scholing voor werken met 0 – jarigen in de Cao Kinderopvang. Deze cao bevat diverse afspraken door de Wet IKK en de Harmonisatie onder andere op het gebied van de scholing voor werken met 0-jarigen. Voor alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken zijn er extra scholingseisen.

Door de gezamenlijke cao partijen is een scholingsaanbod vastgesteld die voldoet aan de criteria in het functieboek voor specifieke scholing voor baby-opvang. De online module “ Baby’s in de kinderopvang” van Vyvoj Opleiden is opgenomen op deze lijst en voldoet aan de criteria. Het is ook mogelijk om uw medewerkers naast de erkende online module, scholingsbijeenkomsten aan te bieden. We doen dit geheel op maat.

Meer weten over onze module “Baby’s in de kinderopvang”?

Stuur een mailbericht naar Clarine de Leve c.de.leve@vyvojopleiden.nl We nemen graag contact met u op.