Actueel

Hieronder vind u de nieuwsbrieven van de afgelopen maanden. Aan de rechterzijde vind u het actuele nieuws in het kort.


Nieuwsbrief Oktober 2017

Noodzaak, resultaat en meerwaarde van samenwerking IKC

Vyvoj is op verschillende manieren betrokken bij IKC ontwikkeling. Maria Jongsma zit veel met bestuurders om tafel om visie, beleid en (financiële) organisatie goed op elkaar af te stemmen. Voor Clarine de Leve zijn bijeenkomsten waarin samen met professionals gekeken wordt naar verbinding en concrete invulling van samenwerking de “ kersen op de taart”. Het gaat om de meerwaarde van samewerking voor kinderen en hun ouders. Deze ervaringen delen we graag met u.
Nieuws: De online module “Baby’s in de kinderopvang” voldoet aan de scholingseisen voor de wet IKK.

BLOGS

Stap 1 in IKC ontwikkeling: Creëer een gevoel van urgentie 

“Waarom veranderen? Het gaat toch prima zo. Herkent u dit? Organisaties waar veel gediscussieerd wordt over samen werken aan IKC ontwikkeling, samen de stip op de horizon zetten. Maar het wordt steeds maar niet concreet, en de energie is er uit. Er zijn mooie plannen, maar in school en in de kinderopvang groep verandert er niets. Leerkrachten doen wat ze altijd gedaan hebben: lesgeven aan hun klas; pedagogisch medewerkers blijven aan het werk in hun groep. Er wordt gemopperd over de slechte randvoorwaarden en het ontbreken van wettelijke regelingen. En op de werkvloer worden er immers al stappen gezet: leerkrachten en pedagogisch medewerkers kennen elkaar persoonlijk, doen aan warme overdracht, dus wat wil je nog meer? Waarom veranderen? en Waarom nu? Lees meer op de website…

NIEUWS

De online module “Baby’s in de kinderopvang” voldoet aan de scholingseisen wet IKK.

Scholing voor werken met 0 – jarigen verandert per 1 januari 2018 in de Cao Kinderopvang. Deze cao bevat diverse afspraken door de Wet IKK en de Harmonisatie o.a. op het gebied van de scholing voor werken met 0 – jarigen. Voor alle beroepskrachten die met o-jarigen werken zijn er extra scholingseisen. Er is door de gezamenlijke cao partijen een scholingsaanbod vastgesteld die voldoet aan de criteria in het functieboek voor specifieke scholing voor baby-opvang. Deze lijst kan in de komende jaren groeien. De online module “Baby’s in de kinderopvang” van Vyvoj Opleiden is opgenomen op deze lijst. Onze online module voldoet aan de criteria.
– Meer weten over onze module “Baby’s in de kinderopvang”? Stuur een bericht naar Clarine de Leve
– Meer weten over de scholing voor werken met 0 – jarigen? Bezoek de site van FCB

PACT-meter geeft richting

Hoe sterk is de pedagogische omgeving voor jonge kinderen? Hoe goed loopt de interprofessionele samenwerking in de praktijk? En in hoeverre maken teamleden binnen de samenwerking in een kindcentrum gebruik van elkaars expertise? De antwoorden op deze vragen kunnen medewerkers en leidinggevenden in de samenwerking tussen kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs vinden met behulp van de PACT-meter; een praktisch zelfevaluatie-instrument ontwikkeld binnen het PACT-project. De PACT-meter geeft een beeld van de sterke en zwakke punten van samenwerking en het levert input voor een gesprek met het team over de vraag welke punten zij zouden willen aanpakken om de omgeving voor kinderen te verbeteren. De PACT-meter geeft op die wijze actief richting aan een verbeteringsproces. Lees het artikel
– Wil u meer weten over de PACT meter: mail dan naar Maria Jongsma

Training IKC: een sprong vooruit! We begrijpen elkaar nu beter

Hoe haal je in een integraal kindcentrum de drempels weg tussen de verschillende disciplines? IKC De Olingertil in het Groningse Appingedam koos voor de training Samen Scholing voor een integraal kindcentrum. Veertien teamleden deden de training en dat gaf het IKC een finke zet in de goede richting. “we kennen elkaar nu en begrijpen elkaar veel beter”  Lees meer…

VOOR U GEZIEN

Onderzoekresultaten over werkdruk en flexibiliteit

Onderzoekresultaten over werkdruk en flexibiliteit in kinderopvang zijn beschikbaar. Cao-partijen hebben als vervolg op afspraken uit het cao-akkoord 2016-2017 het afgelopen halfjaar een onderzoek laten doen naar ervaringen van werknemers en werkgevers in de kinderopvang met betrekking tot zowel flexibiliteit als werkdruk. Het doel van het onderzoek was tweeledig. Het eerste doel was het vaststellen welke behoeften en wensen werkgevers en werknemers in de kinderopvang hebben ten aanzien van flexibiliteit en zekerheid. En vervolgens te onderzoeken hoe de banen in de sector hierbij aansluiten. Het tweede doel was het vaststellen van de oorzaken van de (ervaren) werkdruk en werkbelasting in de kinderopvang. Het rapport is te downloaden via de website van FCB.

Veranderingen in de cao Kinderopvang en Sociaal werk

Veranderingen in de cao Kinderopvang en Sociaal werk na de invoering van de wet IKK en wet Harmonisatie. Vanaf 1 januari 2018 en in volgende jaren krijgen kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen te maken met wijzigingen op grond van de wet IKK en de Wet Harmonisatie. De cao-tafels Kinderopvang en Sociaal Werk werken een deel van de wijzigingen uit in de cao’s. Over de volgende onderwerpen komt informatie en afspraken in beide cao’s: kwalificatie-eisen beroepskrachten, de pedagogisch beleidsmedewerker/coach, extra scholing voor het werken met 0 – jarigen, voorschoolse educatie, taaleis, stagiaires en beroepskrachten in opleiding. Lees meer over de afspraken op de website van FCB

Recensie Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd

In het vakblad ‘In Dialoog’ van katholiek onderwijs Vlaanderen is een recensie verschenen over het boek Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd. De conclusie: “Een aanrader voor al wie buitenschoolse opvang organiseert”. Klik hier voor de recensie

Maatwerk in onderwijstijden- een handreiking

Het bieden van maatwerk in onderwijs: dat is de ambitie die steeds meer scholen uitspreken. Maar wat betekent dit voor je onderwijs? Welke ervaringen zijn er al opgedaan? Dat zijn vragen die in deze handreiking worden beantwoord. Hierbij ligt de focus op vergaande invoering van maatwerk in onderwijs, gekoppeld aan flexibilisering in onderwijstijden die daarop kan volgen.
De vereniging IKOOK heeft een publicatie uitgegeven waarin ze de ervaringen delen van de sterrenscholen die al langere tijd bezig zijn met flexibilisering van hun onderwijs. Klik hier voor de website van IKOOK, of klik hier om de publicatie direct te downloaden

Kosten/baten tool bevordert duurzame inzetbaarheid.

Er is een kosten- baten tool beschikbaar voor het besparen van kosten en bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Gerichte investeringen in duurzame inzetbaarheid zorgen ervoor dat meer mensen nu en in toekomst gezonder, productiever en gemotiveerder aan het werk zijn en blijven. Daarom heeft TNO in samenwerking met partners van het NPDI de KOBA-DI een kosten – baten tool ontwikkeld. Kijk voor meer informatie over de inhoud en kosten op de website van Kans kwadraat of bekijk de tool

Combifunctionaris IKC Brede School

Er is een keuze deel voor Combifunctionaris IKC verschenen. Klik hier voor meer informatie over de publicatie

Nieuwsbrief Juni 2017

Nieuwsbrief Juni: Vyvoj opleiden bestaat 10 jaar!!

Het is al een hele tijd geleden dat we u vanuit Vyvoj een nieuwsbrief hebben gestuurd. Maar intussen hebben we niet stilgezeten. We delen graag onze ervaringen met u. En we geven ook graag iets kado vanwege ons jubileum. En natuurljk zijn we benieuwd naar uw reacties,
Clarine de Leve en Maria Jongsma


BLOGS

Samenwerking – moeten of inspireren??

Samenwerking in integrale kindcentra, integrale ouderenzorg…. Dat levert visioenen op van héééél veel vergaderen zonder het verschil te maken.  En gelikte powerpointpresentaties met mooie vergezichten die heel ver van de eigen praktijk liggen. Samenwerkende organisaties moeten van alles:  Lees verder…

Zelfevaluatie begint met weten waarom!

“Meten is weten”, dat is het credo van de onderzoeker. Maar als je echt wilt verbeteren begin dan altijd met de vraag: Waarom? Lees verder… 


NIEUWS

Merken Uw klanten iets van verbetering van kwaliteit door IKK?

Of … is het vooral een kostenpost en veel gedoe?? Vyvoj opleiden (E school) bestaat 10 jaar en wij vieren ons 10 jarig bestaan graag ook met u!  Op passende wijze: Wij helpen u graag op weg met IKK. Lees meer…

Dialogo online!

Meerwaarde voor kinderen creëren door ouders en beroepsopvoeders met elkaar te verbinden Drie ervaren pedagogen, Clarine de Leve, Ans Vermeulen en Coby Goederond hebben de krachten gebundeld in Dialogo. Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Stuur een bericht naar Clarine de Leve c.de.leve@vyvojopleiden.nl en/of bekijk onze site www.dialogo.pro

Samen Scholing in een IKC 

In opdracht van PACT heeft Vyvoj Opleiden de training Samen Scholing in een IKC ontwikkeld. De Samen Scholing is afgelopen voorjaar gevolgd door medewerkers van verschillende (Integrale) KindCentrum. De Samen Scholing bestaat uit vier (werk) bijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en zorgprofessionals. De deelnemers zijn erg enthousiast over de formule. Visie en ambitie van de organisatie (s) worden gekoppeld aan de uitvoeringspraktijk van alle dag. Meer weten over de Samen scholing en de ervaringen van deelnemers? Lees het hier

 

Breder aanbod trainingen

Vyvoj Opleiden werkt samen met Kans² en Vyvoj Opleiden voert o.a. ook trainingen uit voor Kans². Kans² helpt organisaties door training en coaching zich succesvol aan te passen aan de veranderende omgeving Kans² is bekend met de online leeromgeving van Vyvoj Opleiden. Samen met het management én de medewerkers denkt Kans² na over doelen en passende leeroplossingen. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen stuur dan een bericht naar Clarine de Leve c.de.leve@vyvojopleiden.nl en/of kijk op de website van Kans² http://www.kanskwadraat.nl/

Fusie toezichthouders kinderopvang en onderwijs

Per 1 juli gaan de toezichthouders in kinderopvang (NVTK) en onderwijs (VTOI) fuseren. Maria Jongsma heeft vanuit Vyvoj de functie uitgevoerd van bureausecretaris en vanuit die rol vele raden van toezicht en besturen uit de kinderopvang geadviseerd. Lees verder…


 

VOOR U GEZIEN

 

SZW verzamelbrief kinderopvang juni 2017

In juni heeft het ministerie SZW een verzamelbrief gestuurd met beleidsvoornemens rond kwaliteit en de uitkomsten van twee onderzoeken. De downloads zijn hieronder toegevoegd:

 

Bouwstenen voor een pedagogisch kwaliteitskader kinderopvang zijn vernieuwd.

Ook nu op 30 mei het Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang is verschenen  blijven de Bouwstenen van het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra een relevant hulpmiddel. Het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra (LPK) wil een bijdrage leveren aan een zorgvuldig onderbouwde visie op kinderopvang in Nederland en daarmee de positie van de kinderopvang bij de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar versterken. Het LPK heeft Bouwstenen ontwikkeld voor een landelijk pedagogisch kwaliteitskader. De Bouwstenen voor een pedagogische kwaliteitskader beschrijft de essentie voor de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en verbindt bestaande kwaliteits omschrijvingen die als belangrijk worden gezien in het werkveld. De Bouwstenen worden regelmatig bijgewerkt op grond van nieuwe informatie/ontwikkelingen uit beleid, wetenschap en praktijk. U  kunt de Bouwstenen 2017 hier downloaden.

Dilemma’s voor pedagogische kwaliteit van flexibele kinderopvang

Het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra (LPK) wil inhoud gegeven aan de discussie over flexibiliteit, hoe enerzijds tegemoet gekomen kan worden aan de actuele vraag naar flexibele kinderopvang voor de ouder en anderzijds hoe de pedagogische kwaliteit onder die omstandigheden zo hoog mogelijk gehouden kan worden. In deze position paper schetst het LPK hoe verschillende stakeholders,  de ondernemer, de pedagoog, de ouder en de overheid samen kunnen werken om dit dilemma op te lossen. U kunt het position paper hier downloaden.

Speels leren en ontwikkelen in de peuterspeelzaal

Medewerkers van de peuterspeelzalen Stichting Peuterwerk te Gieten e.o. zijn  bewust gaan werken aan hun pedagogische basishouding. De resultaten waren zo inspirerend dat het blad Kinderopvang er drie artikelen aan besteed  heeft. Nieuwsgierig naar de ervaringen? U kunt de artikelen hier downloaden pieter let op de links hieronder!

 

Documentaire  Pina Schaukelt

De documentaire Pina Schaukelt is opgenomen in een kinderdagverblijf van INA Kindergarten in Berlijn. De documentaire vertelt het verhaal van opgroeiende kinderen in de leeftijd van tien maanden tot tweeënhalf jaar. De film laat zien wat kleine kinderen beleven in hun alledaagse werkelijkheid, hoe ze zich ontwikkelen, hoe ze leren en hoeveel plezier ze hebben in wat ze ontdekken en in hun vermogen om hun eigen wereld, mede, vorm te geven. U kunt de recensie over deze documentaire hier downloaden.

Vitaal en aanwezig

Vyvoj heeft afgelopen jaar haar expertise op het gebied van samenwerkingsprocessen ook in de ouderenzorg ingezet. Maria Jongsma ondersteunt en stimuleert als procesbegeleider de samenwerking tussen o.a. huisartsen, thuiszorg en welzijn. In april 2017 is een inspiratiebulletin verschenen om anderen te informeren en inspireren: Lees meer…